Bus do Chorwacji Przewóz, transport osób Polska - Chorwacja Chorwacja-Polska. Door To Door

REGULAMIN

1

Firma Cartrade sp. z o.o. właściciel marki crotour.pl jako przewoźnik zobowiązana jest do odbioru pasażera z wcześniej uzgodnionego miejsca i przewiezienia go w miejsce wskazane podczas rezerwacji przejazdu.

2

Opóźnienia powstałe z przyczyn losowych i niezależnych od przewoźnika jak i podanie błędnego adresu przez pasażera nie podlegają reklamacji.

3

W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

4

Osoby będące pod wpływałem alkoholu i zachowujące się uciążliwie w stosunku do reszty pasażerów muszą liczyć się z odmową dalszego przewozu.

5

Pasażer zobowiązany jest do:

- posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy

- oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie

- stosowania się do zaleceń kierowcy

- okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli

- podania dokładnego adresu docelowego

- zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe

- przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe

6

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.

7

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

8

Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu (dopuszcza się jeden duży bagaż typu walizka do 35 kg lub 110 l oraz jeden mały bagaż podręczny ) W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

9

Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

10

Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

11

Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

12

Rezerwację dokonywane są  przez formularz rezerwacyjny lub telefonicznie.

13

Przy płatności jednorazowej w momencie rezerwacji przysługuje rabat 5% lub 20% na drugie dziecko do 9 roku życia

14

Podczas rezerwacji przejazdu dla więcej niż jednej osoby należy wpłacić  całą kwotę  lub   zaliczki w wysokości    50 % zlecenia na konto bankowe do 1 dnia po rezerwacji.

15

Pasażer ma prawo do zwrotu biletu lub zaliczki na przejazd do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji (maksymalnie 21 dni przed datą wyjazdu)bez podania przyczyny Ca Sp. z o.o. zwróci 100% ceny biletu na podane konto bankowe pasażera.

16

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

Cartrade © Copyright 2019