REGULAMIN

1

Firma CarTrade Sp. z o.o. właściciel marki crotour.pl jako przewoźnik zobowiązana jest do odbioru pasażera z wcześniej uzgodnionego miejsca i przewiezienia go w miejsce wskazane podczas rezerwacji przejazdu.

2

Opóźnienia powstałe z przyczyn losowych i niezależnych od przewoźnika jak i podanie błędnego adresu przez pasażera nie podlegają reklamacji.

3

W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

4

Osoby będące pod wpływałem alkoholu i zachowujące się uciążliwie w stosunku do reszty pasażerów muszą liczyć się z odmową dalszego przewozu.

5

Pasażer zobowiązany jest do:

- posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy

- oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie

- stosowania się do zaleceń kierowcy

- okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli

- podania dokładnego adresu docelowego

- zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe

- przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe

6

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.

7

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

8

Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu (dopuszcza się jeden duży bagaż typu walizka do 35 kg lub 110 l oraz jeden mały bagaż podręczny ) W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.

9

Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

10

Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

11

Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

12

Rezerwację dokonywane są  przez formularz rezerwacyjny lub telefonicznie.

13

Przy płatności jednorazowej w momencie rezerwacji przysługuje rabat 5% lub 20% na drugie dziecko do 9 roku życia

14

Podczas rezerwacji przejazdu dla więcej niż jednej osoby należy wpłacić  całą kwotę  lub   zaliczki w wysokości    20 % zlecenia na konto bankowe do 1 dnia po rezerwacji.

15

Pasażer ma prawo do zwrotu biletu lub zaliczki na przejazd do 14 dni od dnia dokonania rezerwacji (maksymalnie 21 dni przed datą wyjazdu)bez podania przyczyny CarTrade Sp. z o.o. zwróci 100% ceny biletu na podane konto bankowe pasażera.

16

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

CARTRADE SP. Z O.O.


UL. RAKOWICKA 10B/4

697 069 112

KONTAKT@CROTOUR.PL

AKTUALNE PROMOCJE


© Copyright 2017